در حال بارگذاری ...

تقدیرنامه نهاد ریاست جمهوری


نهاد ریاست جمهوری از شرکت شبکه گستر فن آوا به منظور انجام پشتیبانی مرکز داده این سازمان به مدت 1 سال، تقدیر و تشکر به عمل آورد. 
نظرات کاربران